تجهیزات پزشکی, تجهیزات مصرفی پزشکی

سرنگ و سر سوزن پزشکی

سرنگ 5cc دو تیکه لوئراسلیپ با سوزن 23-23سوپا
سرنگ چیست؟

کلمه ی سرنگ از کلمه یونانی به نام syrinx به معنای لوله یا تیوب گرفته شده است و در ﻓﺎرسی ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﻛﻠﻤﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

ﺳﺮﻧﮓ از یک ﻟﻮﻟﻪ ی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ آن یک ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ، ﮔﺎز ﻳﺎ ﻫﻮا وارد ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻠﻮ راﻧﺪن آن از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ورودش ﺧﺎرج میﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ رگ ها ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک است و می تواند ﺑـﺎ اﻳﺠﺎد آﻣﺒﻮلی هوا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ شود. اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﻧﮓ در ﻗﺮن اول ﻣﻴﻼدی در زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪایی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ که بعد از آن توسط دانشمندان ساختارش تکامل یافته و به شکل امروزی درآمده است.

ﺳﺮﻧﮓ از ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ از ﺟﻨﺲ پلاستیک ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮروي آن ﻣﺪرج ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ درون آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ سی سی ﺷﻔﺎف و ﻳﺎ میلی لیتر ﻧﺸﺎن می دهد. ﺑﺪﻧﻪ ی سرنگ ﻛﺎﻣﻼ بی رﻧﮓ است که بتوانیم محتوای داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﻪ راحتی ﻣﺸﺎهده کنیم. ﺳﺮﻧﮓ هایی از ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ می شد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞﻛﺮدن و دوﺑﺎره اﺳـﺘﻔﺎده کردن ﺑﻮدند ولی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻧﮓ ها از ﺟـﻨﺲ پلاستیک و یک ﺑﺎر ﻣﺼﺮف هستند.

سرنگ چیست؟

سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

انواع سر سوزن پزشکی کدام هستند و کارایی هر یک چیست؟

نیدل (Needle) یا سر سوزن، قسمتی فلزی است که بر روی سرنگ تعبیه می‌شود. به دلیل نوک بسیار تیز سوزن، به راحتی وارد پوست بدن می‌شود. میان سر سوزن خالی است به طوری که بتوان دارو را از طریق آن به بدن وارد کرد، یا در نمونه گیری خون، موجب وارد شدن خون به داخل سرنگ شد. برای تزریقات دارو به عضله، پوست و سایر قسمت‌های بدن از سوزن تزریق استفاده می‌شود. سوزن‌ها انواع مختلفی دارند و بر طبق حجم، قطر متمایز می‌شوند. هر سر سوزن برای کاربرد ویژه‌ای طراحی شده است؛ بنابراین لازم است تا کادر درمان به خوبی توانایی تشخیص سوزن‌های مورد استفاده برای هر دوز دارو و هر قسمت از بدن را داشته باشند. لازم است تمامی سوزنها استاندارد تولید و همچنین تاییدیه وزارت بهداشت را داشته باشند تا با اطمینان مورد استفاده قرار گیرند. برای آگاهی بیشتر که حتماً به خواندن این مطلب در “سایت مهر آرسا” ادامه دهید.

سرنگ چیست؟

سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

در ادامه با “مهرآرسا” با کاربردهای این محصول پزشکی آشنا شوید.

سر سوزن

دو راه اصلی تزریق وجود دارد: زیر پوستی و وریدی.

سوزن های زیر پوستی: اجازه تجویز دارو به شکل تزریقی در بافت سلولی زیر جلدی بیمار را می دهد. این نوع تزریق را می توان در بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مراکز مراقبت یا حتی در خانه انجام داد. سوزن باید بعد از هر بار استفاده تعویض شود. این نوع از سوزن ها معمولاً برای تزریق انسولین یا داروهای ضد انعقاد خاص استفاده می شوند.

سوزن های تزریق داخل وریدی: اجازه تجویز مایع ، اغلب محلول دارویی ، به طور مستقیم در ورید را می دهد. یک تورنیکت یا گارو، ده سانتی متر بالاتر از محل تزریق بسته میشود. تزریق داخل وریدی تأثیر درمانی سریع تری نسبت به تزریق های زیر پوستی ایجاد می کند. آنها همچنین از خطر واکنش با بافت زیرپوستی یا عضلانی جلوگیری می کنند (که در موارد شدید می تواند باعث درد ، ادم یا حتی نکروز شود).

معیارهای مورد نظر برای ایجاد تفاوت بین سر سوزن‌ها

قطر:

قطر یک سر سوزن با واحد شمارشی به نام «گیج» اندازه گیری می‌شود. هر چه قطر یک سر سوزن کمتر باشد، میزان گیج آن بالاتر است. به عبارتی دیگر عدد گیج با قطر سوزن رابطه‌ای عکس دارد. نوع تزریق مورد نظر، نوع سر سوزن را مشخص می‌کند. کادر درمانی با در نظر گرفتن اینکه تزریق برای پوست بیرونی یا به صورت عضلانی یا به شکل زیر پوستی است، سوزن با قطر مناسب را انتخاب می‌کنند.

اگر گیج یک سر سوزن بیشتر از سایز مناسب باشد، برای بیمار دردآور خواهد بود. هر چه گرانروی داروی تزریقی بیشتر باشد، باید سر سوزن با گیج پایین‌تر و قطر بیشتری انتخاب کرد. نازک‌ترین سوزن‌ها دارای قطر۰.۲۳ میلی متر و ضخیم‌ترین سر سوزن‌ها دارای قطر ۱.۶۰ هستند به همین ترتیب واحد گیج برای نازکترین سوزن، ۳۲ و برای سر سوزن ضخیم ۱۶ است.

طول سر سوزن:

اگر بخواهیم میزان عمق تزریق دارو را تعیین کنیم، از طول متغیر سوزن استفاده می‌نماییم. هرچه دارو نیاز به تزریق با عمق بیشتری داشته باشد، طول سوزن بیشتر می‌شود. واحد اندازه گیری طول سوزن میلی متر است. سر سوزن‌های کوتاه برای تزریق های زیر پوستی و وریدی و سر سوزن‌های بلند برای تزریقات عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

علاوه بر انتخاب قطر و طول مناسب سر سوزن‌ها باید موارد زیر را هم در نظر گرفت:

 • حجم عضله بیمار
 • غلظت داروی تزریق
 • بافتی که دارو به آن تزریق می‌شود
 • ضخامت پوست قسمت تزریقی در بیمار.
رنگ سر سوزن:

رنگ سر سوزن مشخصه‌ای برای تشخیص قطر و گیج انواع مختلف سوزن است.  این سر سوزنها برای تزریق در یک، دو یا هر سه دسته:

 • تزریق زیر پوستی
 • تزریق عضلانی
 • تزریق داخل پوست بیرونی

مناسب هستند.

سرنگ چیست؟

سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

این قسمت رنگ‌های مختلفی دارد که در ادامه در “مهرآرسا” به معنی هر رنگ می‌پردازیم.

انواع رنگ سر سوزن
 • سرسوزن سفید به معنی گیج سوزن ۱۶ و قطر ۱.۶ میلی متری است.
 • سرسوزن صورتی دارای گیج سوزن ۱۸ و قطر ۱.۲ میلی متری است.
 • سرسوزن کرمی گیج ۱۹ و قطر ۱.۱ میلی متر دارد و برای تزریق زیر پوستی مناسب است.
 • سرسوزن زرد گیج ۲۰ و قطر ۰.۹ میلی متر دارد و برای تزریق زیر پوستی مناسب است.
 • سرسوزن سبز تیره گیج ۲۱ و قطر۰.۱۰ میلی متر دارد و مناسب تزریقات زیر پوستی است.
 • سرسوزن مشکی دارای گیج ۲۲و قطر ۰.۷ میلی متر بوده و برای تزریق زیر پوستی مناسب است.
 • سرسوزن آبی تیره با گیج ۲۳ و قطر۰.۶ میلی‌ متر برای تزریق زیر پوستی مناسب است.
 • سرسوزن نارنجی با گیج ۲۵ و قطر ۰.۵ میلی متر، برای تزریق زیرپوستی مناسب است
 • سرسوزن قهوه‌ای گیج ۲۶ و قطر ۰.۴۵ میلی‌ متر دارد و برای هر سه نوع تزریق مناسب است.
 • سرسوزن خاکستری دارای گیج ۲۷ و قطر ۰.۴ میلی متر است. این سر سوزن برای هر سه نوع تزریق مناسب است.
 • سرسوزن سبز- آبی گیج ۲۸ و قطر ۰.۳۶ میلی متر داشته و برای تزریقات داخل پوست بیرونی و عضلانی مناسب است.
 • سرسوزن قرمز گیج ۲۹ و قطر ۰.۳۳ میلی متر داشته و برای تزریقات عضلانی مناسب است.
 • سرسوزن زرد دارای گیج ۳۰ و قطر ۰.۳ میلی متر است و برای تزریقات عضلانی مناسب است.
 • سر سوزن بنفش دارای گیج ۳۱ و قطر ۰.۲۵ میلی متر است.
 • سر سوزن نارنجی تیره دارای گیج ۳۲ و قطر ۰.۲۳ میلیمتر است.سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

سرنگ چیست؟

سخن آخر

سر سوزن ابزاری است که به انتهای سرنگ وصل می‌شود و به کمک آن داروهای مورد نیاز بدن به بدن تزریق می‌شوند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های سر سوزن‌ها پرداختیم و بر اساس قطر سر سوزن و طول، آن‌ها را تفکیک کردیم. رنگ‌های موجود در قسمت هاب سر سوزن، نشان دهنده عدد گیج و ضخامت سوزن است. انتخاب یک سر سوزن مناسب به پزشکان و پرستاران کمک می‌کند تا تزریق به شکل مناسبی انجام شود و درد برای بیمار بر اثر تزریق به حداقل برسد.سرنگ / سر سوزن / مهرآرسا

نحوه خرید تجهیزات پزشکی ( این قسمت وبلاگ رو مربوط کن به خرید از سایت مهرآرسا)

ازمزایای شرکت مهندسی پزشکی “مهرآرسا” امکان خرید حضوری و آنلاین تجهیزات مصرفی پزشکی است که این امر باعث امکان انتخاب صحیح تر در خرید این دسته از محصولات می شود.برای مراجعه و خرید حضوری از شرکت “مهرآرسا” به آدرسی که در قسمت “ارتباط با ما” سایت ” مهرآرسا“درج شده است، مراجعه کنید.امیدواریم از خرید خود لذت ببرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید