دسته‌بندیزیردسته‌هاتعداد محصولات
BCNهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد15
آکوالیفتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
آلیاکسینهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
آنزیمهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
آیدیاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
اتصالاتLSهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
استایلجهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد4
الانسههیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
البسه بیمارهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد7
البسه پزشکیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد13
انواع بتادینهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
انواع رول ملحفههیچ زیردسته‌ای وجود ندارد11
انواع زیر اندازهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد31
انواع زیر اندازهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
انواع سرسوزنهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد17
انواع سرنگهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد9
انواع سوندهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
انواع شانهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد4
انواع قلم و پلیت کوترهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
انواع گاز استریلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
انواع لولههیچ زیردسته‌ای وجود ندارد12
انواع ماسکهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
انواع نخ بخیههیچ زیردسته‌ای وجود ندارد22
ای.پی.تی.کیوهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد9
ایرانیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد15
باندهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
بایواسکینهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد32
بدون دسته‌بندیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
برندهای تجاری
 • BCN
 • آکوالیفت
 • آلاینا
 • آلیاکسین
 • آیدیا
 • اتصالاتLS
 • استایلج
 • الانسه
 • انواع زیر انداز
 • انواع سوند
 • انواع قلم و پلیت کوتر
 • انواع نخ بخیه
 • ای.پی.تی.کیو
 • بایواسکین
 • بلوترو
 • بهسادکس
 • پارایسو
 • پانسمان
 • پرفکتا
 • پروسترولین
 • پروفایلو
 • تئوسیال
 • تاپ کیو
 • تزریقات
 • جالپرو
 • جالور
 • خانگی پزشکی
 • خط کش
 • درما استایل
 • درماتوکس
 • درماهیل
 • درموفیل
 • دنبی
 • دیسپورت
 • دیستون
 • رپلنژن
 • رز مریم
 • رز مریم
 • رمدیوم
 • رمدیوم آکوآ
 • رووفیل
 • رویتاکر
 • زئومین
 • زد فیل
 • زیشل
 • ژوویدرم
 • سارفوسپت
 • سارفوسپت
 • سپتکل
 • ست اورولوژی
 • ست تزریق
 • سوپا
 • سیتوسیال
 • شهاب
 • شهاب
 • ضد عفونی کننده ها
 • فوژان
 • فیلتر تنفسی
 • فیوژن
 • کات دان
 • کیسه ادرار
 • کیسه کلستومی
 • کیمیا
 • کیمیا
 • گانا
 • لاتکس
 • لاتکس
 • لیپوریز
 • مالزی
 • مالزی
 • مای هند
 • مسترتریت
 • مصپورت
 • مصرفی بیهوشی
 • مهرآریا
 • مهرآریا
 • میکروست
 • نئوویا
 • نخ لیفت
 • نورامیس
 • نورونوکس
 • هایومکس
 • هجرت
 • هیالاز
 • هیالاکس
 • هیر فیلر
 • ویتن
 • وینیل
 • وینیل
426
بلوتروهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
پارایسوهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
پانسمانهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
پد الکلیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
پرفکتاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
پروسترولینهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
پروفایلوهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
تجهیزات آزمایشگاهیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد4
تجهیزات پزشکی
 • تجهیزات آزمایشگاهی
 • تجهیزات دندانپزشکی
 • محصولات دامی
12
تجهیزات دندانپزشکیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
تخفیفات استثناییهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد177
تزریقاتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد13
جالپروهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
خط کشهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
درماهیلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
درموفیلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
دستکشهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد22
دنبیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
دیسپورتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
دیستونهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
رپلنژنهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
رز مریمهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
رووفیلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد4
رویتاکرهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
زیبایی پزشکی
 • آنزیم
 • بوتاکس
 • ژل و فیلر
 • کرم
 • مزوژل
 • نخ لیفت
133
ژل و فیلرهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد122
ژوویدرمهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
سارفوسپتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
ست اورولوژیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
ست تزریقهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد11
سوپاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد91
سیتوسیالهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
شهابهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
ضد عفونی کننده هاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد6
ضد عفونی کننده هاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
فوژانهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد16
فیلتر تنفسیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
فیوژنهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد25
کات دانهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
کوکتل های مزوتراپیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد82
کیسه ادرارهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
کیسه کلستومیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
کیمیاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد8
لاتکسهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
لوازم مصرفی جراحیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
مالزیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد15
محصولات دامیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
مزوژلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد9
مصپورتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
مصرفی بیمارستانیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
مصرفی بیمارستانیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد25
مصرفی بیهوشیهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد7
مصرفی پزشکی
 • انواع بتادین
 • انواع زیر انداز
 • انواع سرسوزن
 • انواع سرنگ
 • انواع لوله
 • انواع ماسک
 • تیغ جراحی
 • دستکش
 • ضد عفونی کننده ها
 • لوازم مصرفی جراحی
113
منسوجات
 • ایرانی
65
منسوجات پزشکی
 • البسه بیمار
 • البسه پزشکی
 • انواع رول ملحفه
 • انواع شان
 • انواع گاز استریل
 • باند
 • پد الکلی
 • مصرفی بیمارستانی
55
مهرآریاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد31
میکروستهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد4
نئوویاهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
نخ لیفتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد5
نورامیسهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد8
نورونوکسهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
هایومکسهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
هجرتهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد3
هیالازهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
هیالاکسهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2
هیر فیلرهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
ویتنهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد1
وینیلهیچ زیردسته‌ای وجود ندارد2